Καταστατικό  
Οικοσελίδα
Ιστορικό
Καταστατικό
Δραστηριότητες
Εκδόσεις
Συνέδρια/Ημερίδες
Επιστημονικά Θέματα
Ειδήσεις-Απόψεις
Επικοινωνία
Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΑΘΛ.Ε.Π.ΕΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Τ.Κ. 28767,

2082 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Αθλητική Επιστημονική Πολιτιστική Ένωση  με έδρα τη Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟ

ΕΜΒΛΗΜΑ

Η Ένωση έχει έμβλημα στο οποίο αναγράφεται περιμετρικά η επωνυμία της Ένωσης. Το έμβλημα περιέχει αρχαίο κίωνα, πάπυρο και αθλητή περιστοιχιζόμενο από δάφνη. Το έμβλημα χρησιμοποιείται εφ' όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων και επιστολών της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1.  Η ενημέρωση  και διαφώτιση της κοινής γνώμης,  καθώς και η παρέμβαση σε
επιστημονικά, πολιτιστικά και αθλητικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

2.            Ειδικότερα σ' ότι αφορά στον αθλητισμό και στον Ολυμπισμό, να ενεργεί καθ'
οιονδήποτε   τρόπον   δια   την  εν   γένει   διάδοση   στην   κοινωνία   του   φίλαθλου
πνεύματος.   Προς επίτευξη των σκοπών της, η Ένωση δύναται να συνεργάζεται με
όλες τις επιστημονικές, πολιτικές, πολιτιστικές και αθλητικές αρχές στην Κύπρο και
στο εξωτερικό.

3.            Να υποβάλλει εισηγήσεις προς πάσα πολιτική και επιστημονική κατεύθυνση στην
Κύπρο και στο εξωτερικό για επίλυση οιονδήποτε προβλημάτων που έχουν άμεση
σχέση με κοινωνικά, πολιτιστικά, επιστημονικά και αθλητικά θέματα.

4.            Να λαμβάνει μέτρα και να προβαίνει σε οιονδήποτε διάβημα που κρίνει σκόπιμο για
προώθηση, προαγωγή και προστασία των σκοπών της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Οι σκοποί και στόχοι της Ένωσης επιτυγχάνονται:

1.  Με την  σύνταξη   Εσωτερικών  Κανονισμών λειτουργίας  της  Ένωσης.,  που  6α
εγκριθούν   με   πλειοψηφία   2/3   των   παρόντων   Τακτικών   μελών   της   Γενικής
Συνέλευσης.

2.            Με   την   διοργάνωση   εκδηλώσεων,   σεμιναρίων,   διαλέξεων,   δημοσιογραφικών
διασκέψεων και έκδοση ενημερωτικού υλικού για την πλήρη ενημέρωση των μελών
της Ένωσης και γενικότερα του κοινού.

3.            Με άλλα νόμιμα μέσα που προσφέρονται.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά και επίτιμα.

1.      Εγγραφή τακτικού  μέλους μπορεί να γίνει κατόπιν γραπτής αιτήσεως του στην Ένωση συνοδευόμενη από συστάσεις δύο Τακτικών μελών και έγκρισης του Δ.Σ. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία.

2.      Νοείται ότι Τακτικό μέλος μπορεί να παραχωρήσει σύσταση για εγγραφή μέλους μόνο δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος.

3.      Τακτικά μέλη θεωρούνται αυτοδικαίως τα Ιδρυτικά Μέλη από την εγγραφή της Ένωσης στο Μητρώον Σωματείων και Ιδρυμάτων.

4.      Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι πρόσφεραν ή όσοι δύνανται να προσφέρουν στην ένωση με το κύρος, την προσωπικότητα και τη δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάσθηκαν υπέρ των σκοπών της Ένωσης. Τα επίτιμα μέλη που ανακηρύσσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των μελών της δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά μόνο λόγου.

5.      Κατώτατο όριο ηλικίας για εγγραφή τακτικού ή επίτιμου μέλους είναι το 18°.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.      Κάθε Τακτικό  μέλος οφείλει  να  καταβάλει  στο Ταμείο της  Ένωσης δικαίωμα εγγραφής    και    ετήσια    συνδρομή,    όπως    καθορίζονται    στους    εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας.

2.      Μέλος που παραλείπει να πληρώσει την ετήσια συνδρομή του χάνει αυτόματα και προσωρινά   την   ιδιότητα   του   μέλους.   Προς   επαναπόκτηση   της,   το   μέλος υποχρεούται να πληρώσει τις συνδρομές όλων των ετών που παρέλειψε.

3.      Τα Τακτικά μέλη συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα την ημέρα της συγκλήσεως της.    Μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες.

4.      Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Ένωσης.

5.      Οποιονδήποτε μέλος μπορεί να παραιτηθεί εφόσον ειδοποιήσει γραπτώς τον Γεν. Γραμματέα της Ένωσης και τακτοποιήσει τυχόν οφειλόμενες συνδρομές του ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ένωση μέχρι το τέλος του λογιστικού έτους κατά το οποίο αποχωρεί.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αν οποιονδήποτε μέλος της Ένωσης με τη δραστηριότητα του παραβεί κατάφορα τους νόμους περί Σωματείων ή ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο με τους σκοπούς της Ένωσης, ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και καταδολίευση της Ένωσης, ή διαπράξει σοβαρό ποινικό αδίκημα τότε η Πειθαρχική Επιτροπή (Π. Ε.) επιβάλλει στο εγκαλούμενο μέλος ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού, μια από τις ακόλουθες ποινές:

1.      Της έγγραφης παρατήρησης.

2.              Της αυστηρής έγγραφης επίπληξης.

3.              Της προσωρινής ή οριστικής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε
ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης.

4.              Της έκπτωσης από τη αξίωμα εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

5.              της οριστικής αποβολής από την Ένωση εφόσον εγκριθεί από την Γενική
Συνέλευση.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει την οριστική αποβολή μέλους της Ένωσης, καθώς και εκείνη που εγκρίνει την έκπτωση από αξίωμα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Ε.)

Η Π. Ε. αποτελείται από τρία μέλη, εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο τοποθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως διαρκές Μέλος της Π.Ε., και δύο αναπληρωματικά, αμέσως μετά από τη σύνθεση του σε Σώμα. Τα δύο μόνιμα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Η Π.Ε, συνέρχεται σε Σώμα την επομένη της εκλογής της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Η Π.Ε. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της. Η θητεία της Π.Ε. διαρκεί δύο χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Οι πόροι της Ένωσης είναι:

  Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών της.

  Οι ετήσιες συνδρομές.

  Οι προαιρετικές εισφορές των μελών της.

  Οι δωρεές, κληροδοτήσεις, έρανοι και εισπράξεις που προέρχονται από
κάθε φύσης εκδηλώσεις της Ένωσης στα πλαίσια του σκοπού της.

Νοείται ότι οποιοσδήποτε έρανος θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Αρχής.

Κάθε έσοδο από νόμιμη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Η Ένωση ανακηρύσσει ευεργέτες εκείνους οι οποίοι της παρέχουν σημαντική οικονομική ενίσχυση.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση με τρία αναπληρωματικά μέλη, σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Τακτικών μελών. Ως αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται οι κατά σειρά ψήφων προτίμησης επόμενοι των επτά εκλελεγμένων μελών.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να υπηρετήσουν δύο μόνο συνεχόμενες θητείες.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις εκλογές, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα  εκλέγοντας  με  μυστική  ψηφοφορία  μεταξύ των μελών  του  τον  Πρόεδρο,   τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και το Μέλος της Π. Ε. της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο, ή όποτε ζητηθεί από την πλειοψηφία του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα μέλη του, παρόντος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του θεωρείται ότι παραιτήθηκε και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περίπτωση κένωσης θέσης από άλλη αιτία. Νοείται ότι στην περίπτωση που κενούται -μία εκ των θέσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του το μέλος που θα καταλάβει την κεvωθείσα θέση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Ένωσης ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη επιτρεπόμενη από το νομό και το Καταστατικό εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει και υποβάλλει προς αυτήν την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, τον Ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον Προϋπολογισμό του επόμενου. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των πόρων της Ένωσης και για την επωφελή τους εκμετάλλευση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση στα Δικαστήρια και σε άλλες Αρχές, καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση της Ένωσης. Συγκαλεί και διευθύνει με βάση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει όλα τα έγγραφα της Ένωσης, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας επιλαμβάνεται της αλληλογραφίας της Ένωσης, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, το μητρώο των μελών, την σφραγίδα της Ένωσης και γενικά διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία, συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης. Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα και διενεργεί τις πληρωμές και αναλήψεις με τον Πρόεδρο. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και συντάσσει τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς που συνυπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση για έλεγχο και έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση εκλέγει ανεξάρτητη διμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε) και ένα Αναπληρωματικό μέλος της. Η θητεία της είναι διετής.

Έργο της Ε.Ε. είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης, του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού, της νομιμότητας των δαπανών και της νόμιμης τήρησης των λογιστικών βιβλίων και περιουσιακών στοιχείων της  Ένωσης.  Η Ε.Ε.

συντάσσει έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 13°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Ένωσης και αποφασίζει σύμφωνα με το νομό και το παρόν Καταστατικό για όλα τα θέματα που το αφορούν Συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα όταν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν τα 2/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Ένωσης με έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός ενός μηνός.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανακοινώνεται εγγράφως στα μέλη τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη σύγκληση της και που αναρτείται σε εμφανές μέρος των γραφείων της Ένωσης και/ή ανακοινώνεται με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και το. θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για δεκαπέντε ημέρες. Σε περίπτωση που και πάλιν δεν υπάρχει απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις με τα παρόντα Τακτικά μέλη εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά από το Καταστατικό.

Στην Γ. Σ. συμμετέχουν μόνο τα Τακτικά μέλη, τις εργασίες όμως αυτής δύνανται να παρακολουθήσουν τα Επίτιμα μέλη της Ένωσης άνευ δικαιώματος ψήφου αλλά μόνο με δικαίωμα λόγου.

Η Γ. Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντες σε αυτή τουλάχιστον το 50% συν 1 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Στην Γ.Σ. προεδρεύει μέλος της Ένωσης που εκλέγεται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση της με απλή πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών μελιών της και δεν έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. εκτός όπου προβλέπει ρητά το Καταστατικό, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση της χειρός εκτός εάν αποφασισθεί με πλειοψηφία ως αναγκαία η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.

Η Γ.Σ. αποφασίζει αποκλειστικά για τη μεταβολή του σκοπού της Ένωσης, τη διάλυση αυτής, και την παραχώρηση της περιουσίας καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού. Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των % του συνόλου των μελών. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση η Έκθεση Πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός μαζί με τη Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε δύο χρόνια  η  Γενική  Συνέλευση εκλέγει  με  μυστική  ψηφοφορία τα  μέλη  του

Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα δύο μέλη της Πειθαρχικής

Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα μέρες πριν

την συνεδρίαση οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων.

Κάθε μέλος δικαιούμενο ψήφου εκλέγει τα πρόσωπα της προτίμησης του θέτοντας δίπλα

στα ονόματα τους σταυρό. Δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς προτίμησης όσους και

ο αριθμός των εκλεγομένων μελών.

Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα σημάδια χαρακτηριστικά που παραβιάζουν τη

μυστικότητα της ψηφοφορίας κηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή άκυρα.

Αϊτό τα μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο θεωρούνται εκλεγόμενα., εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Τα επόμενα σε αριθμό ψήφων μέλη θεωρούνται εκλεγόμενα σαν Αναπληρωματικά. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη.

Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Π.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες συγκροτείται σε Σώμα και

αναλαμβάνει τα καθήκοντα του μία εβδομάδα μετά την εκλογή του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, κατά την έναρξη της: τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που δεν είναι υποψήφιοι ή μέλη του απερχομένου Δ.Σ. Η επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει την διαλογή τους ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες . Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Για όλα αυτά συντάσσει ειδικό πρακτικό το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΛΩΝ

Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν Ειδικές Επιτροπές Μελών για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης και υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου. Της επιτροπής συμμετέχει μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο διαλύεται όταν :

17.1               Τα τακτικά μέλη του παραμείνουν λιγότερα από τον αριθμό των μελών που
προβλέπει ο νόμος.

17.2           Ληφθεί τέτοια απόφαση από την Γενική Συνέλευση κατά την οποία
παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 4/5 από τα τακτικά μέλη του, νοουμένου ότι τα 3/4 των
παρόντων συμφωνούν.

17.3         Σε τέτοια περίπτωση το Σωματείο διαλύεται και η περιουσία του διατίθεται εξ' ολοκλήρου σε φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποίο θα συμφωνηθεί κατά πλειοψηφία των παριστάμενοι μελών, αφού εξοφληθούν πρώτα όλα τα χρέη και οι υποχρεώσεις του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 18°

Ο,τι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θεωρείται ρυθμιζόμενο από το Ν.57/72 περί Σωματείων και ιδρυμάτων και τις τροποποιήσεις αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι εκλογές του Δ.Σ. της Ένωσης θα γίνουν εντός τριμήνου από την εγγραφή της Ένωσης στο Μητρώον Σωματείων. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του πρώτου εκλελεγμένου Δ.Σ. την Ένωση διοικεί προσωρινό Δ.Σ. που αποτελείται από τους:

1.             Δημήτρης Θεοφύλακτου....................     (Πρόεδρος)

2.             Σπύρος Σπύρου..................................... (Αντιπρόεδρος)

3.             Ευάγγελος Διαμαντίδης......................... (Γεν. Γραμματέας)

4.             Νικόλας Ρωσσίδης.............................    (Ταμίας)

5.             Παρασκευάς Σαμαράς........................    (Μέλος)

6.             Βασίλης Σκουρίδης................................ (Μέλος)

7.             Μάριος Σιάτης.......................................   (Μέλος)

ΑΡΘΡΟ 20°

Το παρόν Καταστατικό που περιέχει 20 άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Τακτικών Μελών και θα ισχύει από την εγγραφή στο τηρούμενο Μητρώον του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων.

 

 

 

 

[Οικοσελίδα] [Ιστορικό] [Καταστατικό] [Δραστηριότητες] [Εκδόσεις] [Συνέδρια/Ημερίδες] [Επιστημονικά Θέματα] [Ειδήσεις-Απόψεις] [Επικοινωνία] [Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος]